aloya, teksty z kwietnia 2012 roku

13 tekstów z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest aloya.

Jeszcze wczoraj

Wczo­raj zap­ragnąłeś od­dać mi swą miłość.
Wczo­raj obiecy­wałeś zab­rać w świat daleki.
Jeszcze wczo­raj sie­dzieliśmy przy ognisku.
A gorący płomień otu­lał stęsknione dusze.

Jeszcze wczo­raj na­ryso­wałeś mi ser­ce na piasku.
Zap­ro­siłeś do tańca w rytm szu­mu morza.
Jeszcze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 30 kwietnia 2012, 20:16

Podobno gdzieś

Po­dob­no gdzieś is­tnieje
Świat gdzie cu­da się dzieją
Po­dob­no tam tęskno­ty się spełniają
Smu­tek w ra­dość zmieniają

Pow­ra­cają dusze zagubione
By uleczyć swe ser­ca zranione
Nap­ra­wiają błędy przeszłości
Od­najdując drogę miłości

Po­wiedz gdzie jest to miejsce
Pomóż od­na­leźć drogę przez serce
Po­daj rękę pop­ro­wadź do brzegu
Tam od­pocznę w życia swym biegu

Tam schwy­tam w dłonie nadziei promienie
Tam ciepły wiatr mą duszę ogrzeje
Tam zasnę śniąc snem prawdziwym
I obudzę się w świecie szczęśliwym 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 29 kwietnia 2012, 12:13

Chwila zadumy

Za­padł zmierzch
Już noc gwiaz­da­mi rozbłysła
W ok­nie w ciszy płonie świeca.
Rozświet­lając za­kamar­ki mo­jej duszy
Tworzy się kłębek myśli
Idę po scho­dach życia
Ciężar dni unosząc na barkach
Biały gołąb zat­rze­potał nad głową
Może to chwi­la spełnienia
Może nadzieja
Może zwątpienie wdziera się ukradkiem
A może czas zas­ta­nowienia nad is­totą rzeczy
Tak wątłą która przychodzi i znika
Niczym światło miłości
Ser­ce zam­knięte w klepsydrze
Spływa krop­la­mi pędzące­go czasu
Tworząc je­zioro marzeń 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 26 kwietnia 2012, 11:35

Rozstanie

Przyrze­kał jej miłość w kościele.
Obiecał piękny świat.
A ona w białej suk­ni jak anioł.
Od­dała mu ser­ca swe­go kwiat.

Po­tem we­sele i życzeń moc.
Szczęście zam­knęło się w dłoniach jej.
Lecz nie wie­działo dziew­czę że zły los.
Stanie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 25 kwietnia 2012, 13:30

Pieśń o miłości.

Dzień się budzi jeszcze mgła wi­si nad ziemią
Słońce ziewa pro­mieniami wi­ta świat.
Z sen­nych drzew spa­dają krop­le rosy.
W tra­wie słychać pszczółek głosy.
Gdzieś w od­da­li nieśmiałych ptaków uno­si się śpiew.

Kwiaty już ot­wierają swe kielichy.
Upiększają [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 24 kwietnia 2012, 11:55

Tango tęsknoty

Mor­skie fa­le de­likat­nie pie­szczą zbocze skał.
A na brze­gu ktoś na skrzyp­kach gra tan­go tęsknoty.
Mu­zykę uno­si wiatr w da­leki świat.
Może ktoś usłyszy me­lodię z przed lat.

Z o oczu płyną ciche łzy.
Bla­da twarz błyszczy w blas­ku księżyca.
Marze­nia tęsknotą płoną w sa­mot­ność odziane.
Ser­ce strzałą amo­ra przeszy­te krwawi.

Są ta­cy co miłość swą oddają.
Są ta­cy co ser­ca zam­knięte mają.
Sce­nariusz życia kar­ty lo­su rozdaje.
Lecz czy wszys­tkim po równo? 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 22 kwietnia 2012, 10:29

Na stepach

Na ste­pach życia, wśród zielo­nych łąk i pol­nych kwiatów.
Dos­trzegłam zbłąka­nego star­ca, usłyszałam aniel­ską muzykę.

Je­go twarz po­ryso­wana cza­sem, odzwier­cied­lała mądrość świata.
Dos­trzegłam w niej codzien­ność na­malo­waną ko­lora­mi życia

Pat­rząc mi w oczy wyszeptał.
- Nie potrzeba [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 20 kwietnia 2012, 23:40

Zaślubiona falom

Idzie sa­mot­nie brze­giem morza.
Zamyślona.
Cała w bieli.
Mok­ra plaża pieści jej stopy.
Wiat­ru da­ruje swój welon.
Wiązankę białych róż od­da­je słońcu.
A siebie?
Siebie od­da­je pienis­tym białym falom.
Ślu­bując im swą miłość.
To­nie w nich.
A one?
One unoszą ją w swoją głębię.
Ofiaro­wując w za­mian wszys­tkie swo­je skarby.
Za­bierają na wyspę szczęścia.
Gdzie ta ziem­ska miłość?
Zos­tała gdzieś za nią.
Za da­leko by powrócić.
Za blis­ko by się zatrzymać.
Płynie dalej.
Na swoją wy­marzoną wyspę. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 19 kwietnia 2012, 11:34

Dla Ciebie Mamo

Ma­mo jes­teś jak li­lii kwiat.
Czys­ty i nieskazitelny.
Ma­mo roz­kwi­tam gdy jes­teś przym­nie .
Pa­miętasz jak chodziłyśmy nad tę rzekę,
Gdzie wokół kwitło mnóstwo kwiatów?
Plotłaś mi wian­ki a ja wrzu­całam je do wody.
Pol­ne świer­szcze grały nam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 17 kwietnia 2012, 21:47

Otwarta brama życia.

Ot­warta bra­ma życia.
Odchodzę.
Łza w oku czer­wo­na od bólu.
Upadły anioł z białymi skrzydłami.
Ot­rzyj łzę.
Za­maż gry­mas twarzy.
Po­ciąg odjeżdża.
Od­chodzę do słońca.
Opa­dają płat­ki róż.
Dusza krwawi.
Słońce odchodzi.
Zos­ta­je pustka.
Zam­rożone ser­ce cze­ka na powrót wiosny. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 16 kwietnia 2012, 10:57

aloya

Unieś mnie jak wicher opadający listek w niepewność chwili

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku