aloya, teksty z marca 2012 roku

13 tekstów z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest aloya.

Moja Poezja

Poez­jo jes­teś głosem wprost z ser­ca.
Miłość Two­je słowa ma­luje a tęskno­ta układa
I cza­sem się zdarza że bólem i smut­kiem
Swe zda­nia przep­la­tasz.

Jes­teś drogą do krainy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 31 marca 2012, 11:36

Wiara

Spójrz ja­ki piękny jest świat więc spełniaj swo­je marze­nia.
Płyń w przes­tworzach tańcz na obłokach.
Wszys­tko może się zdarzyć uwierz w to.

Więc zam­knij oczy i poczuj jak piękne jest życie.
A [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 30 marca 2012, 15:28

Zakochani.

Lek­kim uniesieniem de­likat­nym spojrzeniem.
Szu­kają siebie Ona i On.

Źre­nice roz­szerzo­ne twarze rozpromienione.
Idą ku so­bie Ona i On.

Dłonie sple­cione ser­ca stęsknione.
Ona i On już są zakochani. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 marca 2012, 14:45

WYSPA SZCZĘŚCIA

Wśród szu­miących fal oceanu da­leko stąd.
Is­tnieje świat gdzie szczęścia jest uk­ry­ty skarb.
Możesz wie­dzieć jak dot­rzeć tam jeśli tyl­ko chcesz.
Za­pytaj więc a głos ser­ca pop­ro­wadzi Cię.

I nie zwlekaj.

Ba­gaż trosk ze sobą spa­kuj więc [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 28 marca 2012, 11:57

NOCNA PODRÓŻ

W nocną podróż dziś wy­bieram się.
By na skrzydłach snu się wzbić to cud ja wiem.
Na jedną z gwiazd gdzie dom swój masz by spot­kać Cię.

W nocną podróż dziś wy­ruszyć chcę.
By ut­kać złotą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 23 marca 2012, 16:14

Mój Ptak

wy­so­ko w górze
wśród błękit­nych chmur
uj­rzałam cię
pta­ku mój
do słońca wzbi­jałeś się
w lo­cie swym
spoj­rzałeś nag­le w dół
dos­trzegłeś mnie
i zrzu­ciłeś piórko swe

pta­ku mój
ty dob­rze wiesz
jak ser­ce me
tęskno­ta rwie
więc za­bierz mnie
na skrzydła swe
w da­le­ki świat
po­le­cieć z tobą chcę

pta­ku mój, ty drogę znasz
ty wiesz
jak dot­rzeć tam
gdzie ser­ce chce

leć..leć...za­nieś mnie.w
Zdjęcie użyt­kowni­ka Jo­lan­ta Weronika. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 22 marca 2012, 14:07

Wspomnień Czar

Gdy oglądam daw­ne fotografie.
Wspom­nień czar za ser­ce łapie mnie.
Cze­mu czas do przo­du ciągle biegnie.
I dlacze­go nie zat­rzy­ma się.

Ta­kie chwi­le w myślach no­sić musisz.
Odżywają gdy prag­nie masz.
I gdziekol­wiek, kiedy­kol­wiek zechcesz.
Pow­ra­cają. Od­po­wie­dział czas.

Tak bardzo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 18 marca 2012, 17:19

WARTOŚĆ ISTNIENIA

Wczes­nym ran­kiem za­pukał do mnie, pro­myk słońca.
Ot­worzyłam mu ok­no wpadł wprost na moją twarz.
De­likat­nie ją ogrzewając.

Usłyszałam, we­soły śpiew ptaków o miłości budzące­go się dnia.
Nie mogłam się op­rzeć, wyszłam
I uj­rzałam ma­lowa­ny tęczą po­ran­ny świat.

Wspa­niałości słoneczne­go po­ran­ka dot­knęły każdej cząstki ciała.
Poczułam jak szczęście prze­nika moją duszę.
I tak nap­rawdę zro­zumiałam, że nie liczy się nic naj­ważniej­sza jest war­tość istnienia. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 15 marca 2012, 20:24

A gdyby tak...

A gdy­by tak móc poczuć Two­je myśli.
Za­pachem ich na­malo­wać ob­raz Twój.
Byłbyś jak kwiat z wie­czor­nej zorzy zdjęty.
Z które­go słodycz wy­piłabym do dna.

Ach gdy­by tak wziąć w dłonie Twoje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 14 marca 2012, 11:45

RZEKA ZAPOMNIENIA

Nad rzeką stała dziewczyna.
Z oczu jej płynęły łzy.
Szu­kała w niej zapomnienia.
Daw­nych stra­conych dni.

Wianuszek na głowie miała.
Z czer­wo­nych cier­nistych róż.
A w każdym płat­ku ukryła.
Smu­tek tęsknotę i ból.

Słońce jej twarz opalało.
We włosy wplątał się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 13 marca 2012, 10:19

aloya

Unieś mnie jak wicher opadający listek w niepewność chwili

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku