aloya, ulubione teksty, strona 82

1742 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Nieważne ile znasz szczegółów świata, nieważne ile z nich ro­zumiesz, ważne jak spos­trze­gasz całokształt. 

myśl • 13 grudnia 2012, 19:45

Człowiekiem jes­tem, więc cier­pienie nie może być mi obce. 

myśl • 11 grudnia 2012, 21:21

w raju słowa

w kos­mo­sie duszy
no­cy bezgwiezdna
w je­den zlej rytm
od­dech i serc bieg
a zbudzi się świt wieczności
i nic będzie wszys­tkim
a pus­tka rajem

gdzie słowo
kroplą ser­ca zapisane
ukarze swą moc
i sta­rego świata
nie zos­ta­nie ka­mień na ka­mieniu
by uka­zać prawdę nies­ka­laną
dla dwóch istnień
w jed­ności scalonych
po wsze czasy
miłością złączonych 

wiersz • 11 grudnia 2012, 19:49

Sami

prze­cież uno­siło się tam set­ki oddechów
ty­siące gestów, mi­liony słów
a my zacze­piliśmy się wzrokiem

us­ta przyb­rały naj­piękniej­szy wygląd
strojąc się w uśmiech
niczym paw swój ogon

i zos­ta­liśmy nag­le sami
tworząc jedność
sple­ciony­mi dłońmi

od­dycha­liśmy tą samą melodią
ciała stały się poezją
za­pisy­waną przez innych
na stro­nach ich nocy

a my uno­siliśmy się nad parkietem
lżej­si o ki­log­ra­my codzienności
bo­gat­si o gra­my szczęścia
który­mi wy­pełni­liśmy kieszenie

11.12.2012

"Ta­niec jest poezją ruchu i me­lodią ciała" Lamartin

Odtwórz 

wiersz • 11 grudnia 2012, 17:49

pożegnanie serca

daw­no
nie pamiętam
a może ...

a może to było wczoraj
gdy słońce
budziło dzień
za mgłą schowane
śpiewem ptaków
i szu­mem wiatru
de­likat­nie liście trącającym

dawno
nie pamiętam
a może wczoraj

odeszłaś 

wiersz • 10 grudnia 2012, 23:02

Mają oczy, a nie widzieli,
mają uszy, lecz nie słyszeli


Oczy i uszy często ot­wierają się w os­tatnim ak­cie dramatu. 

myśl • 9 grudnia 2012, 12:53

śmiech zła

śmiech
syk węża

raj­ski błąd
wypędze­ni
błąka­my się po świecie
niepo­rad­nie ma­cając
śle­pi
w słońcu i mro­ku
ko­loro­wych ref­leksów

ktoś za­tańczył
w rytm
ogłuszającej ciszy
niemy
z obłędem w oczach
chciałby zaśpiewać
me­lodię trującą mózg

na drze­wie za­wisnął
od­rzu­ceniem przy­bity
niczym
tępy­mi gwoździami
by za­dać ból

śmiech
syk węża 

wiersz • 8 grudnia 2012, 21:08

nocą dzień deszczem okryty ...

snem utulony
no­cy kołdrą okryty
uciekam od świata
który znam tak dobrze

w rytm serca
chwi­le mijają
ciepłem dłoni
uśmie­chu ukojeniem
tak niewiele
a dla mnie

dla mnie to świt
lep­szych dni
które zmył deszcz 

wiersz • 7 grudnia 2012, 11:12

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Menu