aloya, ulubione teksty

2097 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Jes­teśmy zwykłymi ludźmi. W so­wiec­kich i niemiec­kich obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych pra­cowa­li zwyk­li ludzie. Zwyk­li ludzie tworzy­li te sys­te­my. To jest prze­rażające ! Przy od­ro­binie wy­siłku wyob­raźni możemy prze­nieść się w te cza­sy, czy by­libyśmy in­ni ?
In­sp. ek­spe­ryment Milgrama
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_Milgrama 

myśl • 10 grudnia 2018, 11:25

Każda pol­ska ba­ba po­win­na zas­ma­kować Araba 

aforyzm • 7 grudnia 2018, 12:11

Ko­munistów nie szu­kam w teczkach, ale w głowach 

myśl • 7 grudnia 2018, 11:21

Ko­bieta bez mężczyz­ny dziecinnieje 

myśl • 1 grudnia 2018, 22:32

Ahhh Kor­wi­nie, bez ciebie pra­wica Rzeczy­pos­po­litej zaginie 

myśl • 28 listopada 2018, 23:39

Każdy nac­jo­nalizm pot­rze­buje wro­ga, jak diesel turbosprężarki 

myśl • 28 listopada 2018, 08:57

Pier­wszy­mi, którzy ot­worzą drzwi Is­la­mowi do euro­py nie będą le­wacy, ani li­berałowie, lecz ko­biety szu­kające męskości. 

myśl • 21 listopada 2018, 18:24

* * *

Wyszłam tydzień temu
Za mąż i nie wiem dokąd idę
Ma­ma mówiła że to dob­re drzwi
I przez które trze­ba przejść

Czuję się ta­ka pusta
Gdy za­sypiam już nie sama
Próbu­je zrozumieć
De­finic­je słów mąż i żona

Liczę swo­je dni
Kiedy [...] — czytaj całość

wiersz • 19 listopada 2018, 21:40

Nie do­wiesz się ile masz w tym kra­ju wolności,
póki nie zaczniesz gos­po­dar­czej działal­ności
http://blog.martinlechowicz.com/urzad-skarbowy-programistom,1428
https://www.google.pl/amp/s/www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/urzad-skarbowy-chce-znac-koszty-wesela,214,0,2398422.html%3famp=1 

myśl • 18 listopada 2018, 20:12

Ar­tyści - umierają i rodzą się, by sta­ry świat od­kry­wać na no­wo, z zachwy­tem dziec­ka, dos­trze­gać coś, co in­nym umyka.
In­sp. http://youtu.be/CZcOQSjplpo 

myśl • 16 listopada 2018, 08:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek