aloya, ulubione teksty

1962 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

* * *

Chcesz usłyszeć jak echo
Pow­tarza two­je imię
Chcesz by ktoś cię zawołał
Gdy zgu­biłaś się w ciemności

Chcesz wie­dzieć że piszę
Właśnie do ciebie
A uk­ry­wasz swój adres

Szu­kasz swo­jego imienia
Wśród hierog­lifów w sercu
A nie chcesz zdradzić
Jak pisze się two­je imię

Chcesz bym zbadał
Twoją bliznę na sercu
Lecz wstydzisz się
Zdjąć jed­wabną bluzkę

A na­wet jeśli
Zap­ragniesz rozkoszny
Boisz się dokąd
Zabłądzą two­je dłonie

Bo jak się wycofać
W połowie za­dania ?
Sprze­daj fal­sy­fika­ty
bezpieczeństwa
Za praw­dziwą wolność
Póki cię stać

*bez dedykacji 

wiersz • wczoraj, 12:01

Wołamy by ktoś za­pisał nasze imię w ser­cu jed­nocześnie chce­my po­zos­tać anonimowi 

myśl • 15 sierpnia 2017, 10:06

Dla jed­nych cały wszechświat jest za cias­ny, za mały, dla in­nych krop­la wo­dy, to przes­trzeń do poz­na­nia której nie star­cza życia. 

myśl • 13 sierpnia 2017, 13:16

Wol­ność - ulu­bione hasło wszys­tkich dyk­ta­torów, gdy chodzi o walkę o władzę. 

myśl • 12 sierpnia 2017, 22:31

Szpiekując so­bie po świecie wir­tual­nym i real­nym poz­nałem niewierzących i wierzących w Bo­ga i ich ar­gu­men­ty. I tak so­bie po­myślałem, że można ich podzielić na kil­ka typów.
Ty­py ludzi wierzących:
1. Kreac­jo­nis­ta - "życie [...] — czytaj całość

myśl • 9 sierpnia 2017, 19:51

Naj­większym szczęściem rządu jest nie­szczęsna opozycja 

myśl • 3 sierpnia 2017, 22:25

Odtwórz

Obudziłem się ra­no bez ubrania
obok leży ja­kaś na­ga łania
co się działo - w pa­mięci dziura
na podłodze bu­telek cała fura

ref:
La­to, miłość słońce, błękit nieba
La­to te­go właśnie było trzeba
La­to two­je opalone
Ser­ce biło na ten [...] — czytaj całość

anegdota • 3 sierpnia 2017, 19:44

Dla jed­nych gen­tle­man to człowiek, który przyt­rzy­ma i prze­puści w drzwiach. A dla dru­gich to gość, który przyt­rzy­ma las­ce włosy przy wiado­mej czynności 

myśl • 3 sierpnia 2017, 07:49

Latem 44

La­tem czter­dzieści cztery
ta­nia była pol­ska krew
po jed­nej stro­nie hieny
po dru­giej sa­mot­ny lew

W tymże nierównym boju
lud przeo­czył zwycięzcę
na­si ginęli w znoju
Sta­lin za­cierał ręce

Wo­lała ra­dios­tacja Kościuszki
Na wschod­nim brze­gu Wisły
Do bo­ju chłop­cy oraz dziewuszki
No­we nadzieje [...] — czytaj całość

wiersz • 1 sierpnia 2017, 17:49

Dzi­siaj Pol­sce szkodzą nie by­li ko­muniści, agen­ci pop­rzed­niego sys­te­mu, tyl­ko ko­munis­tyczne myśle­nie, sche­maty pop­rzed­niego sys­te­mu tkwią zbyt głębo­ko w umysłach pseudoelit, by ktoś z te­go śro­dowis­ka to zauważył.
Ci, którym wy­daje się [...] — czytaj całość

myśl • 28 lipca 2017, 12:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek