aloya, teksty z sierpnia 2012 roku

16 tekstów z sier­pnia 2012 ro­ku – auto­rem jest aloya.

Dlaczego?

Dlaczego?
Nie umiem odpowiedzieć.
Obi­jamy się o siebie.
Narzu­camy swo­je zdania,
wiercąc dziurę tam gdzie naj­bar­dziej boli.

Już nie sta­wiam pytań;

Wychodzisz;

Emoc­je po­woli opadają.
Poury­wane wy­powie­dzi poz­bieram w całość.
Spróbuję od­na­leźć w nich
sen­su bycia.

Og­nisko jeszcze się tli
ro­niec­my ogeń
niech na­dal płonie. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 31 sierpnia 2012, 10:30

Natchnienie

W przes­trze­ni wyobraźni
rodzą się myśli.
Nat­chnione uczuciem
zas­ty­gają na wieczność
do­tykiem dłoni. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 30 sierpnia 2012, 10:33

Każdy dzień

Każdy po­ranek
ra­dością budzi świat.
Pachnie tak cud­nie,
jak w pol­nej ro­sie kłęby traw.

Myśli się rodzą,
nadzieja kwit­nie w nas,
że może ktoś?
że może coś?
a może nas?

Bo każdy dzień,
coś przy­nosi nam.
Przy drzwiach zostawia
nies­podzianek kosz.
Trzeba [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 sierpnia 2012, 11:57

Oczekiwanie

Czekam…
Ser­ce bi­je, co­raz szybciej,
wiatr roz­wiewa myśli,
pus­te kar­tki nie za­pi­sa­ne jeszcze
żółkną pod wpływem
mi­jające­go czasu.

Jeszcze os­tat­ni od­dech nadziei
pod­trzy­mu­je trwanie
w teraźniejszości.

Za mniej jak piętnaście minut.
Czy ocalę is­krę gasnącej miłości?
Coś się zbliża...Jest już, tuż, tuż.

Kil­ka­naście mi­nut niecier­pli­wości paraliżuje
każdy kłębek nerwu.

Już czas.

Zos­tała chwila.
Stop!
Zat­rzy­mał się ze­gar życia.
No­wo narodzeni
na przekór śmier­ci, złącze­ni na wieki.

Pożółkłe kar­tki roz­wiał wiatr. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 27 sierpnia 2012, 09:08

Konwalie

Za­pachniało,
zajaśniało,
czyżby to kon­wa­lii kwiat?
cza­rem swym
oma­mił świat?
Nie...
nie świat,
on zdo­był ser­ce me.
Po cóż mi 
klej­notów stos
gdy za­pachu je­go moc
wa­bi serce.
Uchwy­ciłam mo­ment dnia
ta­ki piękny ...
Zapisałam,
ser­cu nakazałam,
zapamiętaj,
tę słodycz dnia. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 sierpnia 2012, 00:08

Cyganka

Wzrok opuszczo­ny,
klęczy przed kościołem.
Obok dziec­ko, opa­tu­lo­ne z brudną bu­zią.
Żeb­rze...
Mruczy coś pod no­sem,
może mod­litwę?
Ech cy­gan­ko,
pod­nieś wzrok.
Od­czy­tała mo­je myśli
Spoj­rzała, i...
Przeszyło mnie coś.
Dos­trzegłam w jej oczach
po­korę
szcze­rość
wiarę.
Dot­knęłam jej twarzy.
Poczułam bijące ciepło,
ta­kie in­ne,
ma­giczne...
Rzu­ciłam jej parę groszy.
a ona...
ona uro­niła łzy.
Minęło już ty­le cza­su...
Chwi­lami,
kiedy jest mi smut­no,
po­ja­wia się w myślach
otacza swoim ciepłem
niczym anioł.
Pod­noszę wte­dy wzrok,
i idę przez życie od­ważnie.
Jak ona. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 23 sierpnia 2012, 09:27

Leśny teatr

Won­ne po­wiet­rze
prze­nika mnie,
w cud­nym le­sie.

Mu­zyka na­tury
uj­mu­je duszę,
uno­si w przes­trzeń.

W ko­ronach drzew
pul­sują marze­nia,
słyszę szep­ty liści.

W zroszo­nych tra­wach
plus­ka się słońce,
od­bi­ja pro­myki.

Mieniące kryształki
tworzą mo­zaikę
leśne­go teat­ru.

Każdym od­dechem
nasączam me zmysły
życiodaj­nym tchnieniem.

Odurzo­na pięknem
niekończących się od­czuć,
za­sypiam w ra­mionach przyrody. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 sierpnia 2012, 11:14

Moje marzenie

Na kołow­rotku no­cy
z pajęczej ni­ci
ut­kałam marze­nie

Zam­glo­nym po­ran­kiem
skop­lo­ne rosą
nat­chnęłam wiarą

W ko­pel­kach deszczu
słoneczym połud­niem
po­wiesiłam na tęczy

I w wiat­ru po­wiewie
mam cichą nadzieję
że kiedyś się spełni 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 sierpnia 2012, 08:11

Wspomnienie miłości

Od­kry­wałam Ciebie
w płat­kach stok­ro­tek
za­pachy twych uczuć
de­likat­nie do­tykały mą duszę
na­miętnie po­ruszałeś stru­ny zmysłów
tworząc świat cu­dow­nych doz­nań
kąsy naszych po­całunków
pie­szczo­ne słońcem
wi­rowały z wiat­rem
głosząc is­tnienie miłości
sta­liśmy się
chwilą
spełnieniem
ja
wy­pełniając myśli
prag­nieniami
szki­cowałam mapę marzeń
Dziś w sze­leście wspom­nień
wciąż czuję za­pach
stokrotek 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 sierpnia 2012, 11:52

kropla nadziei

ot­warte
ok­no
słońce
za­pach
po­wiet­rza
na­wet
łzy
sma­kują
gdy
ser­ce
wy­pełnia
krop­la
nadziei 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 16 sierpnia 2012, 09:23

aloya

Unieś mnie jak wicher opadający listek w niepewność chwili

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku